SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
6
5
7
6
5
6
Giới thiệu 15 Tháng Năm 2015 2:00:00 CH

Phòng Nội vụ

 

A. Giới thiệu
 
Địa chỉĐường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM
ĐT : (083)8 740 222        Email: noivu.cangio@tphcm.gov.vn
 
Căn cứ Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ
1. Vị trí:
- Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  huyện.
- Phòng Nội vụ huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn; kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.
2. Chức năng:
Phòng Nội vụ huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội; tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng, công tác thanh niên.
3. Nhiệm vụ:
3.1.Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
3.2.Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
3.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
3.4. Về tổ chức, bộ máy:
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn của huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố;
- Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định hoặc để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
- Xây dựng đề án, phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;
- Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật luật.
3.5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:
- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp;
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
3.6. Về công tác xây dựng chính quyền:
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; giúp Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình cho Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho các chức danh ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.
3.7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo về việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
3.8. Về cán bộ, công chức, viên chức:
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
- Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp.
3.9. Về cải cách hành chính:
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;
- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện;
- Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân thành phố.
3.10. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn huyện.
3.11. Về công tác văn thư, lưu trữ:
- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;
- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và lưu trữ huyện.
3.12. Về công tác tôn giáo:
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.
-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
3.13. Về công tác thi đua, khen thưởng:
- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của huyện;
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
3.14. Về công tác đào tạo:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý của huyện, các xã - thị trấn; tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt hàng năm hoặc 5 năm;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo từ học sinh, sinh viên để bổ sung cán bộ cho các ngành, các phòng ban, đơn vị trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định và theo dõi việc thực hiện quyết định đó;
- Quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo phục vụ cho công tác đào tạo theo chương trình kế hoạch được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
- Đề xuất các chính sách: thu hút, luân chuyển, đào tạo,… trình Ủy ban nhân dân huyện.
3.15. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về công tác Thanh niên.
3.16. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.
3.17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn huyện.
3.18. Tổ chức triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.
3.19. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
3.20. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
3.21 Giúp Ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
3.22. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
B. Ban Lãnh Đạo:
 

1. Trưởng phòng:
 
 Phạm Văn Thắnt
Họ và tên:
Phạm Văn Thắng
Sinh ngày:
 20/1/1983
Trình độ chính trị:
 Cao cấp
Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật
Trình độ tin học:
 A
Trình độ ngoại ngữ:
 A (Anh văn)
Điện thoại:
(083) 7 861 499
Email:
 
Lĩnh vực phụ trách
Quản lý, chỉ đạo điều hành và kiểm tra các hoạt động của đơn vị;
- chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức bộ máy của đơn vị
- giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Theo dõi và đề xuất cán bộ công chức, viên chức tham quan, học tập nước ngoài
2. Phó phòng:
 Huỳnh Văn Hải
Họ và tên:
Huỳnh Văn Hải
Sinh ngày:
 15/10/1963
Trình độ chính trị:
 Cao cấp
Trình độ chuyên môn:
Đại học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước; Trung cấp Thanh vận
Trình độ tin học:
 A
Trình độ ngoại ngữ:
 A (Anh văn)
Điện thoại:
(083) 8 740 222
Email:
hvhai.cangio@tphcm.gov.vn
 
Lĩnh vực phụ trách
Công tác cải cách hành chính
Công tác xây dựng chính quyền
Về cán bộ, công chức, viên chức khối quản lý nhà nước và sự nghiệp
Công tác thanh niên
Công tác văn thư lưu trữ
Công tác đào tạo, bồi dưỡng
 Nguyễn Thành Lộc
Họ và tên:
Nguyễn Thành Lộc
Sinh ngày:
18/11/1975
Trình độ chính trị:
Cao cấp
Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật;Đại học Xây dựng Đảng - Cơ quan Nhà nước.
Trình độ tin học:
 
Trình độ ngoại ngữ:
 
Điện thoại:
(083) 8 740 222
Email:
 
Lĩnh vực phụ trách
Quản lý nhà nước về tôn giáo
Công tác thi đua khen thưởng huyện (THường trực Hội đồng)
Quản lý nhà nước về hội đoàn, quỹ, tổ chức phi chính phủ
Quản lý địa giới hành chính

 

 Đinh Văn Thắng
Họ và tên:
Đinh Văn Thắng
Sinh ngày:
11/11/1968
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Trình độ chuyên môn:
 Đại học Hành chính
Trình độ tin học:
 
Trình độ ngoại ngữ:
 
Điện thoại:
(083) 8 740 222
Email:
 
Lĩnh vực phụ trách
Về cán bộ, công chức xã, thị trấn
Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Dân vận chính quyền.

 
 
 

Số lượt người xem: 6637    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm