SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
8
0
9
8
0
9
Giới thiệu 17 Tháng Mười Một 2010 2:00:00 CH

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

TỔNG QUAN VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

  

I. Giới thiệu

  • Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  • ĐT:  (08)38.740.506                             Fax:     (08)38.740.211
  • Emailcangio@tphcm.gov.vn

            1. Chức năng :

            Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn giúp việc của Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, tổng hợp và tổ chức làm việc cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện; Chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận cải cách hành chánh theo cơ chế " Một cửa" .

            Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và được cấp kinh phí hoạt động từ Ngân sách huyện .

             2. Nhiệm vụ :

            Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có các nhiệm vụ như sau :

            - Tổ chức công tác thông tin và xử lý thông tin bảo đảm phản ảnh được thường xuyên, kịp thời, chính xác tình hình các mặt công tác trong huyện, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện ;

            - Xây dựng chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và giúp Thường trực Ủy ban nhân dân huyện quản lý việc thực hiện chương trình đó; lập lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời kiểm tra việc chuẩn bị nội dung, bố trí, sắp xếp để thực hiện các buổi làm việc theo chương trình; giúp Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các kỳ họp định kỳ, bất thường của Ủy ban nhân dân huyện .

            - Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc phối hợp giữa các ngành của huyện chuẩn bị các vấn đề cho Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định kịp thời, chính xác và theo đúng thể chế của Nhà nước; Xem xét các nghị quyết, quyết định và các biện pháp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, phát hiện và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện uốn nắn kịp thời những vấn đề chưa phù hợp với chủ trương, chính sách chung của Ðảng và Nhà nước, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cấp trên; hoặc kiến nghị bãi bỏ nếu các vấn đề đó vi phạm nghiêm trọng pháp luật ;

            - Tổ chức truyền đạt các Nghị quyết, Quyết định, yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện đến các ngành, chính quyền các xã và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, chính quyền các xã trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, yêu cầu đó;

            - Giúp Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm mối liên hệ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện; bảo đảm đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định cho Ðại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

            - Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý vận hành quy trình tiếp nhận - xử lý - hoàn trả hồ sơ hành chính công của công dân theo cơ chế " Một cửa" Theo dõi, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý các tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ hành chính công ở huyện;

            - Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp dân. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực thi hành ;

            - Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức quản lý công tác văn thư, hành chánh, lưu trữ hồ sơ và hướng dẫn các ngành, UBND các xã trong huyện về công tác văn thư, hành chính và lưu trữ thống nhất theo đúng nguyên tắc, chế độ của Nhà nước. Tổ chức thực hiện công tác quản trị Văn phòng theo đúng chế độ quy định; bảo vệ và quản lý tài sản, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn trong khuôn viên hành chính tập trung của huyện; bảo đảm các điều kiện vật chất cho bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện hoạt động bình thường ;

            - Quản lý, tổ chức và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân trên cơ sở phối hợp với phòng Tổ chức Chính quyền huyện.

            3. Quyền hạn :

            Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có các quyền hạn sau :

            - Ðược yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện cung cấp số liệu, tư liệu có liên quan để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện ;

            - Ðược ký và ban hành các văn bản giao dịch, thư mời họp, thông báo chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các văn bản hành chính thông thường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện ;

            - Tham gia các Hội đồng, Ủy ban, Ban chỉ đạo có tính chất tư vấn do Ủy ban nhân dân huyện thành lập nhằm nắm bắt và tổng hợp tình hình chung trong huyện ;

            - Tham gia với tư cách thành viên trong các Ðoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo và phân công của Ủy ban nhân dân huyện hoặc Thành phố .

II. Ban Lảnh Đạo:

1. Chánh Văn phòng
 
Họ và tên:
Võ Hoàng Kiệt
Sinh ngày:
30/5/1965
Trình độ chính trị:
 Cao cấp
Trình độ chuyên môn:
Đại học Xây dựng Đảng – Cơ quan Nhà nước
Trình độ tin học:
 
Trình độ ngoại ngữ:
 A (Anh văn)
Điện thoại:
(083) 8 740 506
Email:
 vhkiet.cangio@tphcm.gov.vn
2. Phó Chánh Văn phòng:
 
Họ và tên:
Nguyễn Hoàng Huy
Sinh ngày:
21/2/1986
Trình độ chính trị:
 Trung cấp
Trình độ chuyên môn:
 Đại học Hành chính
Trình độ tin học:
Trình độ ngoại ngữ:
 
Điện thoại:
(083) 8 740 368
Email:
 
Họ và tên:
Lê Ngọc Sơn
Sinh ngày:
28/8/1971
Trình độ chính trị:
 Cao cấp
Trình độ chuyên môn:
Trình độ tin học:
 
Trình độ ngoại ngữ:
 
Điện thoại:
(083) 7 860 060
Email:
lnson.cangio@tphcm.gov.vn
 
Họ và tên:
Đặng Minh Cảnh
 
Sinh ngày:
 30/11/1966
 
Trình độ chính trị:
 Cao cấp
 
Trình độ chuyên môn:
- Trung cấp Giao thông vận tải; ĐH Kinh tế chính trị
 
Trình độ tin học:
 A
 
Trình độ ngoại ngữ:
 
 
Điện thoại:
(083) 8 740 650
 
Email:
dmcanh.cangio@@tphcm.gov.vn

 


Số lượt người xem: 2286    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm